ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ความเป็นส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)  (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “Nova Shopping” ) มีนโยบายหลักในการรักษาข้อมูลส่วนตัวและหรือความลับของผู้ใช้บริการ ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้ “Nova Shopping” ผ่านการลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้า “Nova Shopping” ตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ “Nova Shopping” จะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกเองตามความเหมาะสม อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของหน่วยงานราชการ เป็นต้น และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายและหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก “Nova Shopping” จากการให้ข้อมูลต่างๆ นั้น กับบุคคลภายนอก

2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์พร้อมตัวอย่างที่ “Nova Shopping” ได้จำหน่ายหรือให้บริการกับผู้ใช้บริการเป็นการจำหน่ายและหรือให้บริการส่วนบุคคลเท่านั้น “Nova Shopping” ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการให้บริการใดๆ ที่ “Nova Shopping” มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นไปเพื่อการพาณิชย์ หรือนำสินค้าและหรือบริการของ “Nova Shopping” ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ “Nova Shopping” ไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการให้บริการใดๆ ไม่ให้ถือว่า “Nova Shopping” อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้ หากผู้ใช้บริการนำสินค้าและหรือบริการของ “Nova Shopping” ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกอื่นใด ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ “Nova Shopping” ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม

3. ขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อ

ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ทางช่องทางดังนี้
• สั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ www.nova-shopping.net โดยเลือกชนิดสินค้า/จำนวนสินค้า/ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ที่ใช้ส่งสินค้า
• ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้าและหรือบริการได้ด้วยวิธีการชำระแบบตัดผ่านบัตรเครดิต/เดบิต,คิวอาร์โค้ด/คิวอาร์แคช,บิลเพย์เม้นท์,โมบายแบงค์กิ้ง,ทรูมันนี่วอลเล็ต เป็นต้น
• ผู้ใช้บริการจะได้รับสินค้าโดยการจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ส่งสินค้า หรือบริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าพร้อมทั้งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของตาม วัน-เวลาที่ตกลงกันไว้
• ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า
• เมื่อใช้สิทธิในการเลิกสัญญาแล้ว หากสินค้านั้นบุบสลายหรือสูญหาย เพราะความผิดของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
• เมื่อใช้สิทธิการเคลมสินค้า ลูกค้าต้องถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า กรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน หากไม่มีวีดีโอเป็นหลักฐานบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าทุกกรณี

4. ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

• การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ สินค้าที่สั่งซื้อจากหมายเลขสั่งซื้อต่างกัน ผู้ใช้บริการอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
• บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบาย “Nova Shopping” ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สำหรับการจัดส่งพื้นที่พิเศษ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก และ ผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ
• ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
• “Nova Shopping” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ความถูกต้องของสินค้าและหรือบริการ

“Nova Shopping” ตกลงแจ้งรายละเอียดของสินค้าและหรือบริการให้ผู้ใช้บริการทราบภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบน www.nova-shopping.net รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ “Nova Shopping” แต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและหรือเนื้อหาและหรือส่วน ประกอบอื่นๆ ใน www.nova-shopping.net ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ “Nova Shopping” และ “Nova Shopping” จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที 

7. คุณสมบัติ สิทธิและหรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

• คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือไม่มีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย  
• ให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการตามที่ “Nova Shopping” ร้องขอ
• ปฏิบัติตามข้อตกลงและหรือเงื่อนไขของ “Nova Shopping” อย่างเคร่งครัด
• ยอมรับคำชี้แจงและหรือคำตัดสินของ “Nova Shopping” โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
• รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ “Nova Shopping” และหรือบริษัทในเครือของ “Nova Shopping” อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการ
• ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย รบกวน คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง อนาจาร ทะลึ่ง หมิ่นประมาท รุกล้ำความเป็นส่วนตัว และหรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) “Nova Shopping” มีสิทธิลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่างๆ เป็นสิทธิของ “Nova Shopping” แต่เพียงผู้เดียว
• ผู้ใช้บริการต้องแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

8. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

“Nova Shopping” ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของ “Nova Shopping” หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์ (ของ "Nova Shopping") การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย “Nova Shopping” และหรือบริษัทในเครือ การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง “Nova Shopping” ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด “Nova Shopping” ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

9. กิจกรรมพิเศษ

“Nova Shopping” อาจจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การประกวด การชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่ง “Nova Shopping” จะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ “Nova Shopping” กำหนด

10. การซื้อสินค้าและการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อและหรือคำขอใช้บริการด้วยตนเอง และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าสินค้าและหรือค่าบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงและหรือเงื่อนไขที่มีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

11. การจำกัดความรับผิด

“Nova Shopping” ตกลงว่าในกรณีที่สินค้าและหรือบริการของ “Nova Shopping” ที่จัดส่งให้กับผู้ใช้บริการ และหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ มีความชำรุดบกพร่องและหรือทำให้ผู้ใช้บริการเสียหายด้วยประการใดๆ “Nova Shopping” ตกลงชำระค่าเสียหายให้กับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนไม่เกิน มูลค่าของค่าสินค้าและหรือบริการนั้นๆ

12. ข้อพิพาท

กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง “Nova Shopping” กับผู้ใช้บริการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกันและกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว

13. ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

• เมื่อผู้ใช้บริการตกลงสมัครสมาชิก ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆที่จะแจ้งไปในอนาคต จาก “Nova Shopping” และหรือบริษัทในเครือของ “Nova Shopping” ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้บริการให้ไว้
• ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือแอบอ้างชื่อผู้อื่น “Nova Shopping” มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
• ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ,รหัสผ่าน ของตนเองให้เป็นความลับ ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากชื่อบัญชีของผู้ใช้บริการ เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด อันเกิดจากการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

14. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

• ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิก บรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
• “Nova Shopping” สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น

15. การติดต่อกับ “Nova Shopping” 

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข 
โปรดติดต่อเราที่อีเมล novashopping@nova-organic.com 
โทร 02-417-1130 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) 

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถูกแก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ตะกร้าของฉัน
  • ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า!